Följande kodsnutt ersätter en radbrytning och tar ut de 25 första tecknen ur strängen används för att ändra datatypen till text.

REPLACE(REPLACE(CAST(aDates.Notes as char), CHAR(13),''),CHAR(10),'-'),25) AS char